Algemene Leveringsvoorwaarden

1) Toepassingsgebied

 1. Alle leveringen, diensten en offertes van Designflooring GmbH, c/o BDO AG, Georg-Glock-Straße 8, 40474 Düsseldorf, Duitsland (hierna "Designflooring" genoemd) vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die Designflooring met haar contractuele partijen (hierna de ”Klant" genoemd) sluit met betrekking tot de leveringen of diensten die zij aanbieden. Zij zijn ook van toepassing op alle toekomstige leveringen, diensten of offertes aan de klant, ook als deze niet opnieuw afzonderlijk worden overeengekomen.

 2. De Algemene Voorwaarden van de klant of derden zijn niet van toepassing, ook wanneer Designflooring hun geldigheid in individuele gevallen niet afzonderlijk betwist. Zelfs als Designflooring verwijst naar een document dat de Algemene Voorwaarden van de klant of van een derde bevat of ernaar verwijst, betekent dit geen instemming met de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden.

2) Offerte en sluiting van de overeenkomst

 1. Alle offertes van Designflooring zijn vrijblijvend en niet verbindend. De door de klant ondertekende bestelling is een bindende offerte. Designflooring kan binnen 4 weken na ontvangst bestellingen of opdrachten aanvaarden.

 2. De rechtsverhouding tussen Designflooring en de klant wordt uitsluitend beheerst door de schriftelijke koopovereenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden. Dit is een volledige weergave van alle afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst. Mondelinge toezeggingen van Designflooring voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst zijn juridisch niet bindend en mondelinge afspraken tussen de partijen worden vervangen door de schriftelijke overeenkomst, tenzij er in elk geval uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze bindend blijven.

 3. Aanvullingen op en wijzigingen aan de gemaakte afspraken, waaronder deze Algemene Voorwaarden, dienen schriftelijk te gebeuren om geldig te zijn. Met uitzondering van directeurs of volmachthouders zijn de medewerkers van Designflooring niet gerechtigd om mondelinge afspraken te maken, die hiervan afwijken. Om te voldoen aan de schriftelijke vorm in de zin van § 127 lid 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) is het voldoende om de ondertekende verklaring per telecommunicatie, meer bepaald per fax of e-mail, door te sturen voor zover de gescande elektronische kopie in de e-mail wordt verzonden.

 4. Informatie van Designflooring over het onderwerp van de levering of de diensten (bijv. monsters, beschrijvingen, tekeningen, specificaties, afmetingen, gewichten, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens) en de weergave daarvan (bijv. tekeningen, afbeeldingen en informatie in advertenties, catalogi, brochures en op de homepage van Designflooring) dienen alleen ter illustratie en informatie over de producten of kenmerken van de levering of de service. Ze zijn geen gegarandeerde kenmerken en ze zijn ook niet bindend, tenzij deze informatie is opgenomen in de technische fiche die bij het product hoort.
  In de handel gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften of technische verbeteringen zijn, net als de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen, toegestaan, voor zover zij de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel niet aantasten.

3 Prijzen en betaling

 1. De prijzen gelden voor de in de orderbevestigingen aangegeven leveringsomvang. Extra of speciale diensten worden apart aangerekend. De prijzen worden vermeld in EURO, inclusief levering, eventueel met een kleine toeslag voor kleine hoeveelheden, en exclusief BTW, douanerechten in geval van exportleveringen, heffingen en andere taksen.

 2. Voor zover de overeengekomen prijzen gebaseerd zijn op de catalogusprijzen van Designflooring en de levering niet eerder dan vier maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden, gelden de catalogusprijzen van Designflooring, die gelden op het moment van levering (eventueel rekening houdend met een prijsaanpassingsclausule).

 3. De factuurbedragen dienen binnen dertig dagen en zonder enige aftrek te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De datum van ontvangst door Designflooring is bepalend voor de datum van betaling. Cheques, ook diegene van debiteuren van de klant, worden enkel na incasso als betaling beschouwd. Indien de klant niet op de vervaldag betaalt, dan is vanaf dat moment interest verschuldigd tegen de wettelijke verwijlintrestvoet, zonder dat dit afbreuk doet aan de aanspraak op hogere interestvoeten en verdere schadevergoedingen in geval van verzuim.

 4. Verrekening met tegenvorderingen van de klant of het achterhouden van betalingen op grond van dergelijke vorderingen is alleen toegestaan als de tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

 5. Designflooring heeft het recht om nog uitstaande leveringen of diensten enkel tegen vooruitbetaling of mits het stellen van een zekerheid uit te voeren of te leveren als zij na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de klant aanzienlijk kunnen verminderen en die de betaling van de openstaande vorderingen van Designflooring door de klant als gevolg van de desbetreffende contractuele relatie in gevaar brengen (inclusief andere individuele bestellingen waarop dezelfde raamovereenkomst van toepassing is).

4 Levering en levertijd

 1. Leveringen gebeuren regelmatig af fabriek tussen 9.00 en 17.00 uur voor alle werkdagen die geen zaterdagen, zondagen of feestdagen in Duitsland of Nederland zijn.

 2. De door Designflooring beloofde termijnen en data voor leveringen en diensten gelden altijd slechts bij benadering, tenzij een vaste termijn of datum uitdrukkelijk is beloofd of overeengekomen.

 3. Designflooring kan - zonder afbreuk te doen aan de rechten die voortvloeien uit het verzuim van de klant - van de klant een verlenging van de leverings- en prestatietermijnen of een uitstel van leverings- en prestatietermijnen vragen met de periode waarin de klant zijn contractuele verplichtingen jegens Designflooring niet nakomt.

 4. Designflooring is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van levering of voor vertragingen in de levering als deze worden veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die niet te voorzien waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst (bijvoorbeeld bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, moeilijkheden bij de aankoop van materialen of energie, vertragingen in het transport, stakingen, wettelijke uitsluitingen, moeilijkheden bij het verkrijgen van de noodzakelijke officiële vergunningen of maatregelen, of het niet of te laat leveren door leveranciers) en waarvoor Designflooring niet verantwoordelijk is. Als dergelijke gebeurtenissen de levering of diensten van Designflooring aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet alleen van tijdelijke aard is, heeft Designflooring het recht om de overeenkomst op te zeggen. In geval van belemmeringen van tijdelijke aard worden de leverings- of diensttermijnen verlengd of de leverings- of dienstdatums verschoven met de termijn van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Indien redelijkerwijs niet van de klant kan worden verwacht dat hij de levering of dienst als gevolg van de vertraging aanvaardt, kan hij zich door een onmiddellijke schriftelijke verklaring aan Designflooring uit de overeenkomst terugtrekken.

 5. Designflooring heeft ook het recht om in strijd met § 266 BGB deelleveringen te doen, indien
  • de gedeeltelijke levering door de klant in het kader van het doel van de overeenkomst kan worden gebruikt,
  • de levering van de overige bestelde goederen wordt gegarandeerd en
  • voor de klant geen extra lasten of kosten van betekenis ontstaan zijn (tenzij Designflooring ermee instemt deze om deze kosten te dragen).

 6. Als Designflooring in gebreke blijft met een levering of dienst of als een levering of dienst voor Designflooring om welke reden dan ook onmogelijk wordt, is de aansprakelijkheid van Designflooring beperkt tot schade in overeenstemming met § 8 van deze Algemene Voorwaarden.

5 Plaats van uitvoering, verpakking, aanvaarding

 1. De plaats van uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie is Düsseldorf, tenzij anders overeengekomen.

 2. De wijze van verzending en verpakking zijn onderworpen aan de beoordelingsvrijheid van Designflooring.

 3. Voor zover een aanvaarding dient plaats te vinden, worden de goederen geacht te zijn aanvaard indien
  • de levering is voltooid en Designflooring de klant hiervan op de hoogte heeft gesteld onder verwijzing naar de veronderstelling van de aanvaarding overeenkomstig § 5 (3) en heeft hem heeft gevraagd om de levering te aanvaarden,
  • en er twaalf werkdagen zijn verstreken sinds de levering of wanneer de klant met het gebruik van de goederen begonnen is en in dit geval zes werkdagen na de levering zijn verstreken, en
  • de klant heeft nagelaten om binnen deze termijn te aanvaarden om een andere reden dan een gebrek dat aan Designflooring is gemeld en die het gebruik van het gekochte product onmogelijk maakt of aanzienlijk belemmert.

6 Waarborgen, gebreken

 1. De garantietermijn bedraagt twee jaar vanaf de levering of, indien een aanvaarding vereist is, vanaf de aanvaarding.

 2. De producten van Designflooring zijn optisch gebaseerd op natuurlijke materialen zoals hout, steen, enz., zodat in het bijzonder kleuren, nerven, materiaaleigenschappen en monsters op foto's, tekeningen, illustraties en afbeeldingen slechts algemeen het uiterlijk van de producten weergeven. Aan de productie en het materiaal gerelateerde afwijkingen in de kleurnuances en de ordening van de goederen vormen derhalve geen gebrek.

 3. De geleverde goederen moeten onmiddellijk na levering aan de klant, of aan de door hem aangewezen derde, zorgvuldig worden gecontroleerd. Met betrekking tot zichtbare gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijk en zorgvuldig controle vastgesteld zouden moeten zijn geweest, worden deze geacht door de klant te zijn aanvaard indien Designflooring niet binnen vier werkdagen na levering schriftelijk in kennis is gesteld van een gebrek. Met betrekking tot andere gebreken worden de goederen geacht door de klant te zijn aanvaard indien de kennisgeving van de gebreken niet binnen vier werkdagen door Designflooring is ontvangen; indien het gebrek bij normaal gebruik reeds eerder voor de Klant herkenbaar was, is dit eerdere tijdstip bepalend voor de aanvang van de kennisgevingstermijn. Op verzoek van Designflooring moeten de goederen, of een deel ervan, waarvoor een klacht is ingediend franco aan Designflooring worden terugbezorgd. Designflooring vergoedt de kosten van de goedkoopste route in geval van een gerechtvaardigde klacht; dit geldt niet als de kosten stijgen omdat het geleverde voorwerp zich op een andere plaats bevindt dan de plaats van het beoogde gebruik.

 4. In geval van materiële gebreken aan de geleverde goederen is Designflooring in eerste instantie verplicht en gerechtigd om het gebrek te verhelpen of naar eigen goeddunken binnen een redelijke termijn een vervanging te leveren. In geval dit niet lukt, d.w.z. bij onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of onredelijke vertraging van de reparatie of de vervanging, kan de klant de overeenkomst opzeggen of de aankoopprijs op redelijke wijze verlagen.

 5. Als een gebrek het gevolg is van een fout van Designflooring, kan de klant een schadevergoeding eisen onder de voorwaarden die in § 7 zijn vermeld.

 6. De garantie is niet van toepassing indien de klant het geleverde product zonder toestemming van Designflooring wijzigt of door derden laat wijzigen en dit het verhelpen van het gebrek onmogelijk of onredelijk moeilijk maakt. In ieder geval zijn de extra kosten voor het verhelpen van het door de wijziging ontstane gebrek voor rekening van de klant.

 7. De garantie is evenmin van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van een onjuiste installatie van de goederen, het onjuist gebruik of reparatie van de producten, het niet onderhouden van de producten of het niet naleven van de instructies voor de opslag van de producten.

 

7 Eigendomsrechten

 1. Designflooring garandeert in overeenstemming met deze § 7 dat de goederen vrij zijn van industriële eigendomsrechten of auteursrechten van derden. Elke contractuele partij brengt de andere contractuele partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van het feit dat tegen hem/haar vorderingen wegens schending van dergelijke rechten werden ingesteld.

 2. In het geval dat de goederen inbreuk maken op een industrieel eigendomsrecht of auteursrecht van een derde partij, zal Designflooring het voorwerp van de levering naar eigen keuze en op eigen kosten zodanig wijzigen of omwisselen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden, maar de goederen wel de contractueel overeengekomen functies blijven vervullen, dan wel de klant door het sluiten van een licentieovereenkomst een gebruiksrecht geven. Indien ze dit niet binnen een redelijke termijn doen, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs dienovereenkomstig te verlagen. Eventuele schadeclaims van de klant zijn onderworpen aan de beperkingen van § 8 van deze Algemene Voorwaarden.

 

8 Aansprakelijkheid/Aansprakelijkheidsbeperking

 1. De aansprakelijkheid van Designflooring voor schade, op basis van welke rechtsgrond dan ook, in het bijzonder onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige levering, contractbreuk, niet-nakoming van contractonderhandelingen en onrechtmatige daad is voor zover het om schuld gaat beperkt tot de bepalingen van deze § 7.

 2. Designflooring is niet aansprakelijk in het geval van eenvoudige nalatigheid van haar uitvoerende instanties, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende agenten, tenzij er sprake is van een schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentieel voor de overeenkomst zijn de verplichting tot tijdige levering en montage van het geleverde product, het vrij zijn van gebreken die de functionaliteit of de geschiktheid voor het doel meer dan aanvaardbaar aantasten, en ook de verplichting tot het geven van advies en het verlenen van advies, bescherming en onderhoud, die bedoeld zijn om de klant in staat te stellen het geleverde product volgens de overeenkomst te gebruiken, of om het leven en het ledematen van het personeel of om de eigendommen van de klant tegen aanzienlijke schade te beschermen.

 3. Voor zover Designflooring aansprakelijk is voor schade in overeenstemming met § 7, lid 2, is deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die Designflooring met de toepassing van gebruikelijke zorgvuldigheid had moeten voorzien op het moment van sluiting van het contract als mogelijk gevolg van een contractbreuk. Indirecte schade en gevolgschade als gevolg van gebreken aan de geleverde goederen komen eveneens slechts voor vergoeding in aanmerking, indien deze schade bij het beoogde gebruik van de goederen typisch kan worden verwacht.

 4. In het geval van aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is de aansprakelijkheid van Designflooring voor schade aan eigendommen en andere financiële schade, die daaruit voortvloeit, beperkt tot een bedrag van € 5.000 per schadegeval, zelfs als er sprake is van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.

 5. De bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen zijn in dezelfde mate van toepassing op de uitvoerende instanties, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere plaatsvervangende agenten van Designflooring.

 6. Voor zover Designflooring technische informatie verstrekt of als adviseur optreedt en deze informatie of dit advies geen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen omvang van de verschuldigde diensten, wordt dit kosteloos en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid gedaan.

 7. De beperkingen van deze § 8 zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid van Designflooring voor opzettelijk gedrag, voor gegarandeerde eigenschappen, voor overlijden, lichamelijke letsels en schade aan de gezondheid of in het kader van de productaansprakelijkheidswet.

9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het volgende overeengekomen eigendomsvoorbehoud dient om alle bestaande huidige en toekomstige vorderingen (inclusief alle saldovorderingen in rekening-courant) van Designflooring op de klant uit de bestaande leveringsrelatie tussen de contracterende partijen voor goederen te waarborgen.

 2. De goederen die door Designflooring aan de klant worden geleverd, blijven eigendom van Designflooring totdat alle gegarandeerde vorderingen volledig zijn betaald. De goederen, alsmede de goederen die ze overeenkomstig de volgende bepalingen vervangen en die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, worden hierna "voorbehouden goederen" genoemd.

 3. De klant zal de voorbehouden goederen gratis voor Designflooring opslaan.

 4. De klant heeft het recht om de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verwerken en te verkopen tot het moment van realisatie. Verpanding en borgstelling van de voorbehouden goederen zijn niet toegestaan.

 5. Indien de voorbehouden goederen door de klant worden verwerkt, wordt overeengekomen dat de verwerking in naam en voor rekening van Designflooring als producent wordt uitgevoerd en Designflooring als producent direct eigenaar wordt of - indien de verwerking wordt uitgevoerd met materialen van meerdere eigenaren of de waarde van de verwerkte goederen hoger is dan de waarde van de voorbehouden goederen - de mede-eigendom (gefractioneerd eigenaarschap) van de nieuw gecreëerde goederen in de verhouding tussen de waarde van de voorbehouden goederen en de waarde van de nieuw gecreëerde zaak verwerft. In het geval dat er geen dergelijke eigendomsverwerving, voor Designflooring ontstaat, draagt de klant nu al zijn toekomstige eigendom of - in de bovengenoemde relatie - mede-eigendom van de nieuw gecreëerde zaak als zekerheid over aan Designflooring. Indien de voorbehouden goederen worden gecombineerd of onafscheidelijk met andere goederen worden vermengd tot een uniforme zaak en één van de andere goederen als belangrijkste zaak moet worden beschouwd, draagt de klant voor de zover de belangrijkste zaak hem toebehoort, de mede-eigendom ervan aan Designflooring over naar verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen in de waarde van de belangrijkste zaak.

 6. In geval van doorverkoop van de voorbehouden goederen of de installatie ervan als essentieel onderdeel in een perceel van een derde partij, draagt de klant nu reeds de daaruit voortvloeiende vordering op de koper - in geval van mede-eigendom van Designflooring in de gereserveerde goederen in verhouding van het aandeel in de mede-eigendom - als zekerheid over aan Designflooring. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats komen van de voorbehouden goederen of anderszins met betrekking tot de voorbehouden goederen ontstaan, zoals verzekeringsaanspraken of vorderingen uit onrechtmatige daad in geval van verlies of vernietiging. Designflooring machtigt de klant om de aan Designflooring overgedragen vorderingen in eigen naam te innen. Designflooring kan deze automatische incassomachtiging alleen intrekken in geval van realisatie.

 7. Als derden beslag leggen op de gereserveerde goederen, met name door inbeslagname, zal de klant hen onmiddellijk op de hoogte stellen van het eigendom van Designflooring en Designflooring daarvan op de hoogte brengen om hen in staat te stellen hun eigendomsrechten te laten gelden. Indien de derde niet in staat is om Designflooring de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, die in dit verband zijn ontstaan, is de klant van Designflooring hiervoor aansprakelijk.

 8. Designflooring zal de voorbehouden goederen en de artikelen of vorderingen die daarvan in de plaats treden, vrijgeven als de waarde ervan meer dan 50% hoger is dan het bedrag van de gegarandeerde vorderingen. Designflooring selecteert de (deel)goederen die daarna worden vrijgegeven.

 

10 Intellectuele eigendom

 • Designflooring behoudt zich het eigendom en/of auteursrecht voor op alle door haar ingediende offertes en kostenramingen, alsmede op tekeningen, illustraties, berekeningen, brochures, catalogi, monsters en andere aan de klant ter beschikking gestelde documenten en hulpmiddelen. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Designflooring is het de klant niet toegestaan deze voorwerpen zelf of via derden toegankelijk te maken, bekend te maken, te gebruiken of te verveelvoudigen, noch als zodanig, noch wat betreft de inhoud. Op verzoek van Designflooring moet hij deze voorwerpen in hun geheel aan hen teruggeven en de gemaakte kopieën vernietigen als deze niet meer nodig zijn in het kader van de normale bedrijfsvoering of als de onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.

 11 Vertrouwelijkheid

 • De klant zal alle informatie die hij van Designflooring heeft ontvangen, vertrouwelijk behandelen en niet gebruiken voor enig ander doel dan de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt niet voor die informatie die zich op het moment van mededeling aan de Klant in het publieke domein bevindt of algemeen toegankelijk is, of die de Klant heeft ontvangen van een derde die gerechtigd is deze informatie zonder enige beperking openbaar te maken.

 

12 Slotbepalingen

 1. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds is, of indien hij over geen algemene bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland beschikt, is Düsseldorf de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen Designflooring en de klant. Dwingende wettelijke bepalingen inzake exclusief bevoegde rechtbanken blijven door deze bepaling onaangetast.

 2. De relaties tussen Designflooring en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) is niet van toepassing.

 3. Voor zover de overeenkomst of deze algemene voorwaarden lacunes bevatten, gelden die werkbare bepalingen om deze lacunes op te vullen, die de contracterende partijen zouden zijn overeengekomen in overeenstemming met de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze algemene leveringsvoorwaarden, indien ze op de hoogte zouden zijn geweest van de lacunes.

 4. De klant erkent dat Designflooring gegevens uit de contractuele relatie met het oog op de gegevensverwerking conform § 28 van de Duitse wet op de gegevensbescherming opslaat en behoudt zich het recht voor om de gegevens aan derden (bijv. verzekeringsmaatschappijen) door te geven, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Stand: 13.06.2013