Saved 0

You can find it up here. Login or register to save it permanently or add to a mood board.

You can find it up here. Login or register to save it permanently or add to a mood board.

Mand 0

Artikel toegevoegd aan winkelwagen

Artikel verwijderd uit winkelwagen

Het maximum aantal items is bereikt

Uw winkelmand is leeg

Jouw mandje is leeg

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De website, Designflooring.nl (de “Website”), is het eigendom van en wordt beheerd door Designflooring International Limited (“Designflooring”, “wij”, “ons” of “onze”).  Designflooring is een bedrijf dat in Engeland is geregistreerd onder registratienummer 3391378 op het volgende adres: Crab Apple Way, Vale Park, Evesham, Worcestershire WR11 1GP, Groot-Brittannië.

1.2 De Algemene Voorwaarden van de website en ons Privacybeleid (samen de “Gebruikersovereenkomst”) vormen onze gehele overeenkomst met u met betrekking tot uw kosteloze gebruik van de Website en vervangt alle voorgaande overeenkomsten of regelingen die wij in verband met de Website met u zijn aangegaan.

1.3 Uw gebruik van, en toegang tot, de Website, ongeacht of u een gast of geregistreerde gebruiker bent, is afhankelijk van uw aanvaarding van de Gebruikersovereenkomst waarin de principes worden beschreven op basis waarvan u de Website mag bezoeken en gebruiken. Door de Website te bezoeken en gebruiken, aanvaardt u en gaat u akkoord met de naleving van de Gebruikersovereenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden in de Gebruikersovereenkomst, moet u de Website niet bezoeken of gebruiken.

1.4 Wij behouden ons het recht voor om de Gebruikersovereenkomst zonder kennisgeving, zonder opgaaf van reden en op elk willekeurig moment te wijzigen.  Dergelijke wijzigingen worden van kracht op het moment dat ze op de Website worden bericht, en u bent er bij ieder bezoek aan de Website verantwoordelijk voor om de Gebruikersovereenkomst te lezen.  Nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht gaat u door de Website te gebruiken akkoord met de herziene Gebruikersovereenkomst.

1.5 Indien er een bedrijfsnaam is ingevoerd als onderdeel van uw registratieverzoek, wordt de Gebruikersovereenkomst afgesloten tussen ons en het betreffende bedrijf en dientengevolge, tenzij de context anders voorschrijft, wordt met de woorden “u” en “uw” in de Gebruikersovereenkomst ook naar dit bedrijf verwezen. 

2. Toegang, gebruik en beschikbaarheid 

2.1 Omdat een groot gedeelte van de Website zowel gratis als voor iedereen beschikbaar is, is het een voorwaarde dat uw gebruik van de Website op eigen risico gebeurt. Toegang tot de Website is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de dienst of inhoud die op de Website wordt verstrekt zonder kennisgeving in te trekken, op te schorten en/of te wijzigen. 

2.2 Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de Website 24 uur per dag beschikbaar is, kunnen wij niet garanderen of waarborgen dat de Website te allen tijde beschikbaar is. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid indien de Website, om welke reden dan ook, op een bepaald moment of voor onbepaalde tijd niet beschikbaar is.

2.3 U bent er verantwoordelijk voor dat alle personen die de Website via uw internetverbinding of computerapparatuur bezoeken op de hoogte zijn van de Gebruikersovereenkomst en deze ook naleven.

2.4 De inhoud van de Website en daarvan afgeleide inhoud mag door u (inclusief derden) op geen enkele wijze worden aangepast, gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost, verzonden of gecreëerd zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, met uitzondering van (i) het afdrukken van één kopie van de inhoud van een individuele pagina van de Website voor privé- en persoonlijk niet-commercieel gebruik; en (ii) het downloaden van geselecteerde brochures en productafbeeldingen die naar ons goeddunken beschikbaar worden gesteld.

2.5 U mag de kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt op geen enkele wijze aanpassen en u mag de illustraties, foto's, beeld- of geluidsmaterialen of graphics niet los van de begeleidende tekst gebruiken.

2.6 Wij kunnen van tijd tot tijd diensten op de Website beschikbaar stellen waarvoor registratie is vereist. Deze diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd en hun contactgegevens aan ons hebben doorgegeven (“Contactgegevens”). De contactgegevens die u via de Website opgeeft, moeten volledig, actueel en correct zijn en u mag zich niet voordoen als een andere persoon of entiteit en ook geen valse of onbevoegde naam gebruiken. Als uw contactgegevens veranderen, dient u ons daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen door uw Contactgegevens bij te werken of door contact met ons op te nemen via info@designflooring.com.

2.7 U kunt relevante registratiegegevens aan ons doorgeven om extra functionaliteit te verkrijgen met betrekking tot uw gebruik van de Website (“Registratiegegevens”). Met deze Registratiegegevens kunt u (i) uw Contactgegevens actueel houden; en (ii) alle Website-functionaliteit optimaal benutten.

2.8 U mag uw Contactgegevens en/of Registratiegegevens niet aan derden bekendmaken en u bent als enige aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met betrekking tot het gebruik van uw Contactgegevens en/of Registratiegegevens.

2.9 Indien u zich zorgen maakt over uw Contactgegevens en/of Registratiegegevens, of u vermoedt een geval van misbruik van uw Contactgegevens en/of Registratiegegevens, dient u ons daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen door contact met ons op te nemen via info@designflooring.com.

2.10 Indien u naar ons redelijke oordeel in strijd hebt gehandeld met een of meerdere bepalingen in de Gebruikersovereenkomst, wordt uw recht tot het gebruik van de Website onmiddellijk ingetrokken en moet u, in opdracht van ons, alle kopieën die u van de materialen hebt gemaakt naar ons retourneren of vernietigen. In het geval van een dergelijke beslissing zullen wij zullen u daarvan op de hoogte stellen met behulp van uw Contactgegevens, indien u deze informatie aan ons hebt verstrekt.

3. Stalen aanvragen

3.1 In de volgende bepalingen worden de principes uiteengezet op basis waarvan u een staal kunt aanvragen en wij een staal van de goederen die op de Website worden getoond (“Staal”) naar u kunnen versturen.

3.2 Door een aanvraag voor een Staal in te dienen (“Aanvraag”) via de Website, bevestigt en garandeert u dat u ten minste 18 jaar bent of dat u handelt met toestemming van een persoon van ten minste 18 jaar.

3.3 Alle Aanvragen kunnen of online via de Website worden ingediend of door te bellen naar 020 200 8282.  Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur (met uitzondering van officiële feestdagen).

3.4 U ontvangt van ons een e-mail met een aanvraagbevestiging (“Bevestigings-e-mail”) nadat u uw Aanvraag hebt ingezonden. Uw Aanvraag is een voorstel aan ons om een Staal naar u op te sturen, wat niet betekent dat uw Aanvraag is geaccepteerd.

3.5 Wij mogen een Aanvraag naar eigen goeddunken weigeren.

3.6 Wij proberen aanvragen te verwerken binnen de bezorgperiode die in de Bevestigings-e-mail wordt vermeld, of, in gevallen waar geen bezorgperiode wordt vermeld, binnen een redelijke periode vanaf de verzenddatum van de Bevestigings-e-mail, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.

4. Veiligheid

4.1 U mag de Website uitsluitend gebruiken voor rechtmatige doeleinden en u gaat uitdrukkelijk akkoord met het onderstaande:

4.1.1 om de Website niet te gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke plaatselijke, nationale of internationale wet- of regelgeving;

4.1.2 om de Website niet te gebruiken op een manier die onrechtmatig of frauduleus is of die een onrechtmatig of frauduleus doel of effect heeft;

4.1.3 om de Website niet te gebruiken voor het opzettelijk introduceren of verzenden van gegevens, voor het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of ander schadelijk materiaal of vergelijkbare computercode bevat waardoor de werking van computersoftware of -hardware wordt aangetast;

4.1.4 om de auteursrechten of handelsmerken of privacy-, publicatie- of persoonlijkheidsrechten of enig ander recht, zowel geregistreerd of niet-geregistreerd, van enige andere aard of andere personen, niet te schenden, en geen obsceen, lasterlijk, godslasterlijk of smadelijk materiaal te plaatsen;

4.1.5 om de Website of onderdelen daarvan, de apparatuur en het netwerk waarop de Website is opgeslagen of enige andere software die voor weergave van de Website wordt gebruikt, niet zonder toestemming te openen, verstoren, beschadigen of ontwrichten; en

4.1.6 om de beschikking of het gebruik van de Website door derden, of apparatuur, netwerken of software die in het bezit zijn van of gebruikt worden door derden, niet te verstoren, beschadigen of ontwrichten.

5. Garanties en aansprakelijkheid

5.1 De content die op de Website beschikbaar wordt gesteld, wordt als zodanig aangeboden, zonder enige garantie of waarborg met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid ervan.  U bent er als enige verantwoordelijk voor om de juistheid van dergelijke content te verifiëren.

5.2 De Website kan koppelingen naar andere websites en bronnen bevatten waarover wij geen controle hebben. Wij geven geen garantie of waarborg met betrekking tot dergelijke websites en bronnen en wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, content of beveiliging van, of voor de producten of diensten die beschikbaar zijn op, dergelijke websites en/of bronnen. Indien u een transactie sluit met derden via een gekoppelde website, gelden dergelijke transacties en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortkomen, uitsluitend tussen u en die externe partij.

5.3 Voorzover de wet dit toelaat, sluiten wij, andere leden van onze bedrijvengroep en gelieerde derden nadrukkelijk en in zoverre dit door de wet is toegestaan, het volgende uit:

5.3.1 alle voorstellingen, bepalingen, garanties en andere voorwaarden die anderszins in verordeningen en in het Engelse gewoonterecht of equity-recht zouden kunnen worden geïmpliceerd, inclusief maar niet beperkt tot bepalingen of andere voorwaarden m.b.t. toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en redelijke zorg en vakkundigheid;

5.3.2 alle aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verlies onder gebruikers in relatie tot de Website (inclusief via het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of het resultaat van het gebruik van de Website), alle daaraan gekoppelde websites en alle materialen die daarop zijn geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor:

5.3.2.1. verlies aan handel, inkomsten of opbrengsten;

5.3.2.2 verlies aan winst of contracten;

5.3.2.3 verstoring van handelsactiviteiten;

5.3.2.4 verlies van gebruik van geldmiddelen of verwachte besparingen;

5.3.2.5 verlies van, of schade aan, of corruptie van gegevens of informatie;

5.3.2.6 verlies van mogelijkheden, goodwill of reputatie;

5.3.2.7 verspilde uitgaven; en/of

5.3.2.8 enige andere verliezen of schade, ongeacht hun oorzaak en of er sprake is van een contract of onrechtmatige daden (inclusief nalatigheid) of restitutie, of door schending van wettelijke verplichtingen of bedrog, of van enige andere aard;

5.3.3 enige aansprakelijkheid voor:

5.3.3.1 vertragingen of het onvermogen m.b.t. het uitvoeren van verplichtingen als gevolg van oorzaken die redelijkerwijs beschouwd buiten onze macht vallen;

5.3.3.2 enig verlies of schade die kan ontstaan als gevolg van uw onvermogen om uw Contactgegevens en/of Login-gegevens te beschermen;

5.3.3.3 enige vertraging in de bezorging van een Staal ongeacht de oorzaak;

5.3.3.4 enig verlies of schade die wordt veroorzaakt door een distributed denial of service-aanval (ddos-aanval), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal infecteert als gevolg van uw gebruik van de Website of het door u downloaden van materiaal op de Website of andere, daaraan gekoppelde websites.

5.4 In alle gevallen zal onze maximale aansprakelijkheid jegens u onder contract, door onrechtmatig handelen (inclusief, zonder beperking, nalatigheid) of anderszins veroorzaakt met betrekking tot de Gebruikersovereenkomst of de Website, beperkt zijn tot €50,-.

5.5 Niets in de Gebruikersovereenkomst zal de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of onze aansprakelijkheid voor frauduleus bedrog of onjuiste voorstellingen ten opzichte van fundamentele aspecten uitsluiten of beperken, en ook niet enige andere aansprakelijkheid die niet volgens de toepasselijke wetgeving kan worden uitgesloten of beperkt.

6. Gegevensbescherming

Wij komen alle in Groot-Brittanië toepasselijke wettelijke voorschriften inzake Gegevensbescherming na. U wordt verwezen naar ons Privacybeleid voor een beschrijving van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Tenzij anders wordt vermeld, zijn alle patenten, auteursrechten, ontwerprechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen, knowhow, databaserechten en overige rechten inzake intellectuele eigendomsrechten (zowel geregistreerd als niet-geregistreerd) en alle hieraan gerelateerde aanvragen, overal ter wereld (“Intellectuele Eigendomsrechten”) in de Website en in de content die op de Website wordt aangeboden, het eigendom of onder licentie van Designflooring.  Alle dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten zijn voorbehouden.

7.2 Het ontwerp, de tekst, graphics, logo's, afbeeldingen, paginakoppen, knoppictogrammen, scripts, namen van diensten, gegevenscompilaties en de software van de Website zijn handelsmerken of het handelsimago van Designflooring. Alle rechten, belangen en aanspraken op dergelijke handelsmerken en een dergelijk handelsimago zijn voorbehouden.

7.3 U mag de handelsmerken en/of het handelsimago van Designflooring op geen enkele wijze gebruiken voor producten die niet aan Designflooring toebehoren als dit verwarring zou kunnen scheppen of als dit Designflooring op enige andere wijze in diskrediet zou kunnen brengen.

8. Scheidbaarheid

Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een bepaling of een deel van een bepaling van de Gebruikersovereenkomst ongeldig, onrechtmatig of onuitvoerbaar is, moet die bepaling of dat deel van de bepaling voorzover vereist als verwijderd worden beschouwd en blijven de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Gebruikersovereenkomst onverminderd van kracht.

9. Rechten van derden

Niets in de Gebruikersovereenkomst geeft derden enig voordeel of recht op het afdwingen van enige voorwaarde in de Gebruikersovereenkomst.

10. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Op de Gebruikersovereenkomst, en op geschillen of vorderingen die ontstaan als gevolg van of in verband met de inhoud of samenstelling daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen), is de Engelse wetgeving van toepassing en deze vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. 

11. Klachten

Indien u van mening bent dat uw rechten door de Website worden geschonden, of indien u niet tevreden bent met de Website of enig ander aspect van onze service, dient u in eerste instantie contact met ons op te nemen via info@designflooring.com